Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P17QPROA - QUALIFY ROUND 2017 A - TỔNG HAI SỐ CHÍNH PHƯƠNG

Với một số X cho trước, nhiệm vụ của bạn là hãy đếm xem có bao nhiêu cách biểu diễn X thành tổng của 2 số chính phương?

Ví dụ:

Số 10 có 1 cách biểu diễn duy nhất: 10 = 32 + 12

Trong khi đó số 25 có 2 cách biểu diễn: 25 = 52 + 02 = 42 + 32

Input

Dòng đầu tiên là số lượng bộ test T (T ≤ 100).

Mỗi test gồm một số nguyên X (X ≤ 231).

Output

Với mỗi test in ra một số nguyên là đáp án của bài toán.

Example

Input:
5
10
25
3
0
1 Output: 1
2
0
1

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2017-04-17
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2017-06-11 16:54:49
Bài này bộ test chưa đủ mạnh. Code x = 8 in ra 0 cũng AC mà code x = 8 in ra 1 cũng AC :v
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.