Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P175SUMJ - ROUND 5J - Vua cờ

Một bàn cờ vua 8x8 chuẩn có đặt 2 quân cờ bên trên : 1 quân mã và 1 quân xe. Đếm số các đặt thêm 1 quân mã nữa để không có quân nào trong 3 quân trên có thể ăn 1 quân khác. Các hàng đánh dấu từ ‘a’ à ‘h’, các cột đánh số từ ‘1’ à ‘8’.

Input

-          Dòng đầu tiên là tọa độ quân xe

-          Dòng thứ hai là tọa độ quân mã
Tọa đô gồm 2 ký tự : ký tự đầu đầu tiên là một chữ cái in thường (‘a’ à ‘h’) và liền sau là một chữ số (‘1’ à 8) lần lượt biểu thị cho hàng và cột.

Output

-          In ra số cách thỏa mãn.

Example

Test 1:
Input:
a1
b2
Output: 44
Test 2:
Input:
a8
d4
Output:
38

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2017-08-11
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.