Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P175SUMF - ROUND 5F - Số tam giác

Bạn có biết Số tam giác là số như thế nào không?? Số tam giác là số tự nhiên có giá trị bằng tổng các số điểm chấm xuất hiện trong một tam giác đều được sắp xếp bởi các điểm, số tam giác thứ n có giá trị bằng tổng các số tự nhiên từ 1 tới n. Số siêu xịn là số tạo bởi tổng 2 số tam giác. Cho số nguyên dương X, kiểm tra X có phải số siêu xịn không?

Input

-          Một dòng duy nhất chứa số nguyên dương X (X<= 10^9).

Output

-          In ra “YES” nếu X là số siêu xịn và “NO” nếu ngược lại.

Example

Test 1:
Input:
256
Output: YES
Test 2:
Input:
512
Output:
NO

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2017-08-11
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.