Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P175SUME - ROUND 5E - Trò chơi với queue

Do những ngày hè quá nóng bức và nhàm chán nên Tide đã nghĩ ra một trò chơi khá thú vị với queue. Ban đầu trong queue có 5 số 1, 2, 3, 4, 5 với mỗi lượt chơi Tide sẽ xóa phần tử ở đầu queue và cho 2 phần tử đó xuống cuối của queue và cứ tiếp tục cho đến khi Tide cảm thấy mệt và không chơi được nữa.

Ví dụ tại lượt chơi thứ nhất trạng thái của queue là 1, 2, 3 ,4 ,5

Tại lượt chơi thứ 2 trạng thái của queue là 2, 3, 4, 5, 1, 1

Các bạn hãy giúp Tide xác định xem số đầu tiên của queue tại lượt chơi thứ N nhé.

Input

Gồm duy nhất số N (N<=10^9)

Output

Kết quả tìm được.

Example

Test 1:
Input:
1
Output: 1
Test 2:
Input:
6
Output:
1

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2017-08-11
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2017-08-24 18:41:54
P175SUME: https://e16cn-ptit.blogspot.com/2017/12/p175sume-round-5e-tro-choi-voi-queue.html

Last edit: 2017-12-14 21:09:16
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.