Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P175SUMD - ROUND 5D - Lý thuyết số

Daniel đang nghiên cứu lý thuyết số. Ông đã biểu thị một hàm f ( a,  b ) sao cho:

f ( a, 0) = 0 ;

f ( a,  b ) = 1 +  f ( a,  b  -  gcda,  b ) ) , với gcda,  b ) là ước chung lớn nhất của a  b .

Daniel có hai số x và y , và ông muốn tính f ( x,  y ) . Ông đã cố gắng để làm điều đó một mình, nhưng ông đã phát hiện ra rằng cách tính của ông có thể mất thời gian rất dài. Vì vậy, ông đã quyết định yêu cầu bạn thực hiện một chương trình tính toán f ( x,  y ) nhanh chóng.

Input

Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên số x và y ( 1 ≤  x,  y  ≤ 10 12 ).

Output

In ra fx,  y ) trên một dòng duy nhất.

Example

Test 1:
Input:
3 5
Output: 3
Test 2:
Input:
6 3
Output:
1

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2017-08-11
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.