Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P175SUMC - ROUND 5C - Cặp đối xứng

Bạn được cho một xâu không rỗng s có độ dài n chỉ gồm các kí tự tiếng anh in thường. Tìm số cặp xâu đối đứng không chồng chéo của xâu s.

Nói cách khác, bạn phải tìm số lượng các bộ đôi (a ,  b ,  x ,  y) sao cho 1 ≤  a  ≤  b  <  x  ≤  y  ≤ n. Và các xâu con s[a ... b],  s[x... y] là các xâu đối xứng.

Một xâu đối xứng là xâu mà đọc ngược hay đọc xuôi là cùng 1 xâu.

Xâu con s[i... j] (1 ≤ i ≤ j ≤ |s|) của xâu s = s1s2... sn là một xâu sisi + 1... sj.

Input

Dòng duy nhất chứa một xâu không rỗng s chỉ gồm các kí tự tiếng anh in thường, có độ dài không quá 2000 kí tự. 

Output

Số nguyên duy nhất – số lượng các cặp xâu đối đứng không chồng chéo của xâu s.

Example

Test 1:
Input:
aa
Output: 1
Test 2:
Input:
aaa
Output:
5

	

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2017-08-11
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.