Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P175SUMB - ROUND 5B - Dãy con chung dài nhất

Cho k dãy số, mỗi dãy gồm n số tự nhiên là một hoán vị của dãy 1, 2, 3, …, n. Bạn hãy tìm dãy con chung dài nhất của k dãy số trên.

Input

Dòng đầu chứa hai số nguyên n và k (1 <= n <= 1000, 1 <= k <= 5).

Mỗi dòng trong số k dòng tiếp theo chưa một hoán vị của dãy 1, 2, 3, …, n.

Output

In ra chiều dài của dãy con chung dài nhất.

Example

Input:
5 3
1 2 3 4 5
2 1 3 5 4
1 2 5 3 4 Output: 3

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2017-08-11
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.