Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P175SUMA - ROUND 5A - Biến đổi về xâu Palindrome

Cho 1 xâu kí tự s với độ dài n. 1 phép biến đổi trên xâu sẽ thay thế 1 kí tự của xâu thành 1 kí tự khác. Với mỗi vị trí trên xâu s chỉ được thực hiện không quá 1 phép biến đổi. Hãy xác định xem sau k phép biến đổi nào đó, sâu s có thể trở thành 1 xâu palindrome hay không. 1 xâu kí tự là xâu Palindrome nếu xâu đó đọc từ phải sang trái cũng giống như đọc từ trái sang phải.

Input

Dòng đầu tiên gồm 2 số tự nhiên n, k (1 ≤ n ≤ 105, 0 ≤ k ≤ 105) là độ dài của xâu kí tự s và số phép biến đổi.

Dòng tiếp theo chứa xâu kí tự s.

Output

In ra “Yes” (không có dấu ngoặc kép) nếu sau k phép biến đổi bất kì, xâu s có thể trở thành xâu Palindrome, ngược lại in ra “No”.

Example

Test 1:
Input:
3 1
abc
Output: Yes
Test 2:
Input:
4 1
abba
Output:
No

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2017-08-11
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2021-06-21 16:18:58
Choke: https://ideone.com/oXpEhe
2017-08-22 16:06:11
P175SUMA: https://e16cn-ptit.blogspot.com/2017/12/p175suma-round-5a-bien-doi-ve-xau.html

Last edit: 2017-12-14 21:03:19
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.