Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P174SUMI - ROUND 4I - Sắp xếp

Daniel là một người rất giàu có. Hằng ngày anh chỉ cần tiêu tiền.

Daniel cần làm một sợi dây đính ruby trên đó. Là một người cầu toàn, anh ta muốn màu sắc của ruby trong sợi dây luôn thay đổi. Anh ta có một cái hộp ruby màu đen và một cái hộp ruby đỏ. Trong một lượt, anh ta có thể trao đổi hai viên ruby, hay lấy bất kỳ một viên nào và thay đổi màu sắc của nó.

Trợ giúp Daniel tìm ra số lượng tối thiểu của lượt anh ta cần để làm cho màu sắc của ruby trong dòng thay thế.

Input

Dòng đầu tiên của đầu vào chứa một số nguyên n ( 1 ≤  n  ≤ 100 000 ) là số ruby.

Dòng thứ hai chứa một chuỗi bao gồm n các ký tự 'b' và 'r' có nghĩa là đen và đỏ.

Output

In một số nguyên - số lượng tối thiểu di chuyển Daniel phải thực hiện để làm cho màu sắc của ruby trong dòng để thay thế.

Example

Test 1:
Input:
5
rbbrr
Output: 1
Test 1:
Input:
5
bbbbb
Output:
2

Giải thích: ở test 1 ta đổi vị trí 3 với 4. ở test 2 ta đổi viên màu đen thành màu đỏ tại vị trí 2 và 4.


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2017-08-04
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-MONKEY JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.