Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P174SUMH - ROUND 4H - Số tuần hoàn

Một xâu nhị phân s có độ dài là n gồm các kí tự 0 và 1 bắt đầu từ vị trí 1 và kết thúc tại n được gọi là xâu nhị phân tuần hoàn nếu như tồn tại một số nguyên 1 <= k < n thỏa mãn:

- k là ước của n.

- Với mọi các số nguyên i (1 <= i <= n – k) thì si = si + k

Một số được gọi là số tuần hoàn nếu biểu diễn nhị phân của nó (không có số 0 ở đầu) là một xâu nhị phân tuần hoàn. Nhiệm vụ của bạn là tính xem có bao nhiêu số tuần hoàn trong đoạn từ l đến r.

Input

Gồm 2 số nguyên l và r (1 <= l <= r <= 1018)

Output

Số lượng số tuần hoàn trong đoạn l đến r.

Example

Input:
1 10

Output:
3
Giải thích: Gồm 3 số 3, 7, 10

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2017-08-04
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-MONKEY JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.