Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P174SUMG - ROUND 4G - Dấu ấn bảo vệ PTIT

GipeHay sau khi lên chức tổ trường tổ bảo vệ của PTIT đã quyết định mua cho mình hai con dấu để làm dấu ấn. Có n con dấu, mỗi con dấu có kích thước xi × yi . GipeHay có một tờ giấy kích thước a x b và cậu muốn chọn ra 2 con dấu khác nhau sao cho khi đặt dấu ấn của chúng lên không bị đè lên nhau, có thể kề cạnh và diện tích bao phủ trên tờ giấy là lớn nhất có thể. Biết rằng các con dấu cậu có thể xoay 90 độ và các cạnh của con dấu phải song song với các cạnh của tờ giấy. Bạn hãy giúp GipeHay tìm ra 2 con dấu đó nhé!

Input

-Dòng đầu tiên của đầu vào chứa ba số nguyên n,a,b  ( 1 ≤ n ,a , b≤ 102)

-Mỗi dòng trong n dòng tiếp theo chứa 2 số nguyên xiyi (1 ≤ xi, yi ≤ 100).

Output

Ghi ra diện tích lớn nhất mà 2 con dấu cua GipeHay có thể in được trên tờ giấy. Nếu không thể chọn được ghi ra 0.

Example

Test 1:
Input:
2 2 2
1 2
2 1
Output: 4
Test 2:
Input:
4 10 9
2 3
1 1
5 10
9 11
Output:
56
Test 3:
Input:
3 10 10
6 6
7 7
20 5
Output:
0

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2017-08-04
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.