Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P174SUMF - ROUND 4F - Trò chơi tẻ nhạt

Cơm và Lúa là bạn thân, vì sinh ra vào thời 8x-9x đời đầu nên hai người thường nghĩ ra những trò chơi toán học để chơi chứ không hay chơi game-online mấy.

Hôm nay 5/8, Cơm có nghĩ ra một trò khá là hay, nhưng giờ cũng lớn rồi, biết tính toán rồi, Cơm muốn biết mình có thể chắc chắn thắng được Lúa không nếu cả hai đều chơi cách chơi tối ưu và Cơm được phép đi trước.

Trò chơi như sau : Trên hệ trục tọa độ Oxy cho 1 điểm (điểm đen), cho N vector ( các vector có tọa độ không âm), trò chơi đặt ra là ở mỗi lượt chơi, Cơm hoặc Lúa sẽ chọn 1 trong N vector để di chuyển điểm đen đã cho theo Vector đó, ngoài ra trong lúc chơi mỗi người sẽ có một phép lấy đối xứng vị trí hiện có qua đường thẳng d : y = x, và trong lúc chơi người nào di chuyển điểm đen đến vị trí có khoảng cách đến gốc tọa độ lớn hơn độ dài L (cho trước) sẽ bị xử thua.

Hãy giúp Cơm. Nhớ rằng cả hai đều chơi tối ưu.

Input

-          Dòng đầu tiên gồm 4 số nguyên x, y, N, L lần lượt là tọa độ xuất phát của điểm đen (-200 <= x, y <= 200), N - số vector cho trước và L là khoảng cách giới hạn so với gốc tọa độ (1 <= N <= 20 ; 1 <= L <= 200). Đảm bảo ban đầu điểm đen cách gốc tọa độ không quá L.

-          N dòng tiếp theo gồm N cặp số là tọa độ của các vector cho trước ( 0 <= x,y <=200). Đảm bảo các vector khác nhau đôi một và khác “vector 0”.

Output

-          1 Dòng duy nhất in ra “Com” nếu Cơm thắng và “Lua” trong trường hợp ngược lại.

Example

Test 1:
Input:
0 0 2 3
1 1
1 2
Output: Com
Test 2:
Input:
0 0 2 4
1 1
1 2
Output:
Lua

Giải thích: Ở test đầu tiên Cơm đi trước và được tọa độ (1, 1) tiếp theo đến Lúa nếu chọn đi theo vector(1,2) thì sẽ vượt quá L =3 nên bắt buộc phải dung phép đối xứng, đến lượt Cơm dung tiếp đối xứng thì lượt cuối Lúa hết lượt đối xứng và dung vector (1,2) thì vượt quá L và thua – Cơm thắng.


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2017-08-04
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-MONKEY JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.