Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P174SUME - ROUND 4E - Trò chơi với kí tự

Sau giờ luyện tập căng thẳng Natsu rủ Lucy chơi một trò chơi như sau:

Natsu muốn Lucy tìm ra một xâu có độ dài N và thỏa mãn các điều kiện :

1, Phải có đủ K chữ cái in thường khác nhau (K<=26).

2, 2 kí tự liên tiếp không được giống nhau .

3, Xâu tìm được phải có thứ tự từ điển nhỏ nhất.

Input

Gồm 2 số N và K.

N<=10^6,K<=26

Output

In ra xâu thỏa mãn tìm được.

Nếu không có xâu nào thỏa mãn in ra -1.

Example

Test 1:
Input:
6 5
Output: abacde
Test 2:
Input:
6 9
Output:
-1

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2017-08-04
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2021-11-09 17:46:18
mất 1 đấm ac chỉ vì test 1 2 :)) 1 2 ra -1 nha các bạn chú ý từ "đủ"
2021-11-09 17:46:08
mất 1 đấm ac chỉ vì test 1 2 :)) 1 2 ra -1 nha các bạn chú ý từ "đủ"
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.