Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P174SUMD - ROUND 4D - Năm 2017

Nhiệm vụ của bạn rất đơn giản, đó là đếm bao nhiêu tuần có ngày thuộc tháng đó.

Input

1 dòng duy nhất chứa 2 số nguyên x và y tương đương với tháng x của năm 2017 và ngày đầu tháng là thứ y với 1  y  7, y = 1 là thứ 2, … , y = 7 tương đương với chủ nhật.

Output

1 số nguyên duy nhất là số tuần có ngày của tháng đó.

Example

Input:
1 7

Output:
6

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2017-08-04
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2017-08-30 20:59:18
P174SUMD: https://e16cn-ptit.blogspot.com/2017/12/p174sumd-round-4d-nam-2017.html

Last edit: 2017-12-14 21:36:49
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.