Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P174SUMC - ROUND 4C - Mảng 2

Hôm nay, Naruto bắt đầu học môn Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, anh ấy đang nghiên cứu về phần cấu trúc dữ liệu. Giáo viên của anh ấy, Kakashi-sensei cho Naruto một bài toán như sau : Với mỗi một đoạn có chiều dài xác định của một mảng số nguyên, Naruto phải tìm ra phần tử lớn nhất trong đoạn đó mà nó xuất hiện trong đoạn đúng 1 lần duy nhất. Naruto cảm thấy khó và muốn nhờ các bạn D17 giải quyết giúp. Các bạn hãy giúp anh ấy nhé!

Input

Dòng đầu tiên chứa số 2 nguyên n, k (1 ≤ n ≤ 105, 1 ≤ k ≤ n) – số phần tử của mảng và chiều dài của đoạn.

Tiếp theo là n dòng, mỗi dòng chứa duy nhất một số nguyên, dòng thứ i là giá trị phần tử ai của mảng (0 ≤ ai ≤ 105).

Output

In ra n k + 1 dòng, dòng thứ i chứa giá trị phần tử lớn nhất trong mảng con ai ai + 1 … ai + k - 1 mà phần tử đó xuất hiện chính xác 1 lần trong mảng con đó. Nếu không có phần tử nào như vậy, in ra "Nothing".

Example

Test 1:
Input:
5 3
1
2
2
3
3
Output: 1
3
2
Test 2:
Input:
6 4
3
3
3
4
4
2
Output:
4
Nothing
3

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2017-08-04
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-MONKEY JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.