Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P174SUMB - ROUND 4B - Phép toán and

Cho  số tự nhiên a1, a2, …, an. Gọi một dãy các chỉ số i1, i2, …, ik (1 <= i1 < i2 < … < ik <= n) là một nhóm có kích thước k. Bạn hãy cho biết có bao nhiêu nhóm thỏa mãn ai1 & ai2 & … & aik = 0 . Đáp án lấy dư cho 1000000007.

Input

Dòng đầu chứa số nguyên (1 <= n <= 10^6).

Dòng thứ hai chứa n số tự nhiên a1, a2, …, an (1 <= ai <= 10^6)

Output

In ra câu trả lời lấy dư cho 1000000007.

Example

Input:
4
1 4 0 5 Output: 10

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2017-08-04
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.