Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P174SUMA - ROUND 4A - Số lần xuất hiện bằng nhau

Cho dãy số x gồm n phần tử và q truy vấn. Mỗi truy vấn gồm 2 số tự nhiên ab. Với mỗi truy vấn này, bạn cần tìm số lượng dãy con liên tiếp mà số lần xuất hiện của ab là bằng nhau. Lưu ý a b có thể không xuất hiện trong dãy số x.

Input

Dòng đầu tiên gồm 2 số tự nhiên n, q (1 ≤ n ≤ 8000, 1 ≤ q ≤ 5.105).

Dòng tiếp theo gồm n số tự nhiên là các phần tử của x (1 ≤ xi ≤ 109).

q dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm 2 số tự nhiên a, b (1 ≤ a, b ≤ 109).

Output

Với mỗi truy vấn in ra số lượng các dãy con thoả mãn trên 1 dòng.

Example

Input:
4 2
1 2 3 2
1 2
1 3 Output: 3 4

Giải thích:
Với truy vấn 1 2, các dãy con thoả mãn là [1, 2], [1, 2, 3], [3].
Với truy vấn 1 3, các dãy con thoả mãn là [1, 2, 3], [1, 2, 3, 2], [2], [2].


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2017-08-04
Thời gian chạy:2s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.