Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P173PROJ - ROUND 3J - Dãy con

Bạn được cho một mảng A gồm n phần tử a1, a2, …, an và một số nguyên K. Nhiệm vụ của bạn là cần tìm dãy con của mảng A dài nhất mà có bội chung nhỏ nhất của tất cả các phần tử trong dãy con không vựợt quá K.

Lưu ý: Dãy con không có phần tử nào bội chung nhỏ nhất bằng 1.

Input

Dòng đầu gồm 2 số n và K (1 <= n, K <= 10^6)

Dòng tiếp theo gồm n số nguyên ai (1 <= ai <= 10^9) là các phần tử của mảng A.

Output

Gồm 2 số m và l lần lượt là bội chung nhỏ nhất của dãy con và chiều dài lớn nhất của dãy con.

Example

Input:
7 8
6 2 9 2 7 2 3 
Output:
6 5

Giải thích: dãy con là 6 2 2 2 3


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2017-03-03
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2018-02-25 02:56:31
Có nhiều đáp án thì lấy đáp án nhỏ nhất :v
2017-04-10 18:10:34
thế giả sử có nhiều đáp án thì in ra cái j??
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.