Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P173PROI - ROUND 3I - Sơn Tinh Thủy Tinh

Sơn Tinh và Thủy Tinh trong câu chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh đều văn võ song toàn, người giỏi mặt này, kẻ tài mặt kia. Chính vì thế mà vua Hùng rất đau đầu trong việc chọn phò mã cho công chúa. May thay ngài đã nghĩ ra một cách rất hay để thử tài của 2 chàng trai này.

Vua Hùng cho chặt một cây tre rất cao có độ cao là H mét, giờ ngài muốn thử xem ai sẽ chặt cây tre nhanh nhất để đưa độ cao của cây tre về độ cao là L mét. Tuy nhiên để tăng độ khó, vua Hùng chỉ cho Sơn Tinh và Thủy Tinh được lựa chọn trong mỗi lần chặt tre sử dụng 1 trong 2 cách chặt sau:

- Chặt từ trên xuống 1 mét của cây tre.

- Chọn ra một số x trong đoạn từ 2 đến K và chặt từ trên xuống H’ mod  x với H’ là độ cao hiện tại của cây tre.

Trong câu chuyện thì Sơn Tinh sẽ là người lấy công chúa, nhưng Sơn Tinh không giỏi tính toán lắm, bạn hãy giúp Sơn Tinh chặt tre thật nhanh nhé.

Input

Gồm 3 số H, L và K (1 <= L <= H <= 10^18, 2 <= K <= 15)

Output

Số nguyên duy nhất là số lần chặt tre ít nhất

Example

Input:
5 2 3 
Output:
2

Giải thích: 5 -> 3 -> 2


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2017-03-03
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.