Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P173PROG - ROUND 3G - Biến đổi xâu kí tự

Cho 1 xâu kí tự s, hãy sắp xếp lại vị trí của các kí tự trong xâu để được một xâu p mới thoả mãn thứ tự từ điển của p lớn hơn thứ tự từ điển của s. Trong trường hợp có nhiều đáp án, tìm kết quả có thứ tự từ điển nhỏ nhất.

Input

Dòng đầu tiên gồm 1 số nguyên dương t – số lượng test (t < 100 001).

t dòng tiếp theo mỗi dòng chứa 1 xâu kí tự s

(0 < |s| < 101, xâu kí tự chỉ gồm các chữ cái tiếng Anh viết thường).

Output

Với mỗi test, in ra 1 dòng là xâu kí tự p có thứ tự từ điển lớn hơn xâu s. Nếu không có kết quả, in ra "BIGGEST" (không có dấu ngoặc kép).

Example

Input:
4
ccd
tv
wolf
fnf 
Output:
cdc
vt
BIGGEST
nff 


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2017-03-03
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.