Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P173PROF - ROUND 3F - Tam giác đều

Bạn được cho 1 tam giác đều có cạnh là a. Nhiệm vụ của bạn là đưa ra số bước ít nhất để biến tam giác đều cạnh a ban đầu thành tam giác đều cạnh b. Với mỗi bước bạn chỉ được phép thay đổi 1 cạnh của tam giác đó, sao cho vẫn đảm bảo 3 cạnh tạo thành 1 tam giác.

Input

  • Dòng đầu chứa số nguyên T là số bộ test
  • T dòng tiếp theo, mỗi dòng chưa 2 số nguyên a, b (1 <= b <= a <= 10^18)

Output

Một số nguyên duy nhất là đáp án của bài toán.

Example

Input:
1
22 4
Output:
6


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2017-03-03
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2017-04-24 07:46:10
Bài này giới hạn sai.
Phải là 2 <= b <= a <= 10^18 mới đúng.
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.