Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P173PROE - ROUND 3E - Đọc sách

Hè này, Pantheon và Leona quyết định đi tắm biển ở thành phố Nha Trang. Hai người quyết định chọn máy bay MH-370 của hãng hàng không Valoran Airline để bay đến đó. Chuyến bay tốn khá nhiều thời gian, Pantheon vì bị Leona bắt mang vác quá nhiều hành lí nên ngủ li bì từ lúc lên máy bay, không có ai nói chuyện cùng, cũng không được dùng smartphone, Leona chán quá mới đem cuốn sách Harry Potter và hành trình chinh phục Baron mượn được của giáo sư Ryze ra đọc. Cô cần k giờ để đọc xong cuốn sách. Tuy nhiên, độ sáng của đèn trên máy bay thay đổi liên tục mỗi giờ. Độ sáng của đèn được đo bằng thang số từ 0 đến 100, mức 0 là rất tối còn 100 là rất sáng.

Leona có thông tin độ sáng của đèn cho tất cả n giờ trên chuyến bay – gồm n số có độ lớn từ 0 đến 100 (độ sáng của đèn trong giờ đầu tiên, giờ thứ hai, …). Trong mỗi giờ, cô có thể chọn đọc cả giờ hoặc không đọc. Cô muốn chọn k giờ để đọc xong cuốn sách, không nhất thiết liên tiếp, sao cho độ sáng của đèn trong các giờ đc lựa chọn là tối đa. Leona rất muốn đọc sách với mức ánh sáng như vậy để không bị cận thị như Lee Sin, các bạn hãy giúp cô nhé!

Input

Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên n k (1 <= n <= 10000, 1 <= k <= n) – số giờ trên máy bay và số giờ cần thiết để đọc hết cuốn sách. Dòng thứ hai chứa n số nguyên ai (0 <= ai <= 100), mỗi số nguyên cách nhau bởi một dấu cách, ai là độ sáng của đèn tại giờ thứ i.

Output

Dòng đầu tiên in ra độ sáng tối thiểu mà Leona lựa chọn. Dòng thứ hai in ra k số nguyên tăng dần cách nhau bởi một dấu cách b1, b2, …. , bk – các chỉ số giờ mà Leona sẽ đọc sách (1<= bi <= n). Các chỉ số đc đánh dấu từ 1. Nếu có nhiều đáp án, in ra đáp án mà các chỉ số là bé nhất, ví dụ : có 2 đáp án là 1, 2, 3 và 1, 2, 4 thì in ra đáp án 1, 2, 3.

Example

Test 1:
Input:
5 3
20 10 30 40 10
Output:
20
1 3 4 
Test 2:
Input:
6 5
90 20 35 40 60 100
Output:
35
1 3 4 5 6
Test 2:
Input:
4 3
40 40 40 40
Output:
40
1 2 3 


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2017-03-03
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2021-08-08 07:23:28
Lee Sin mù mà
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.