Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P173PROD - ROUND 3D - Bí kíp bóng tối

Zed và Shen là hai ninja tài năng, và là kì phùng địch thủ của nhau. Họ đánh với nhau không biết bao nhiêu trận nhưng kết quả vẫn là bất phân thắng bại. Sư phụ của hai người – Kusho, rất hài lòng về những học trò xuất sắc này của mình. Một hôm, Kusho gọi hai người đến và cho họ một bài toán, phần thưởng cho người giải được sẽ là cuốn sách cấm thuật “Bí kíp bóng tối”, có tác dụng gia tăng sức mạnh rất nhiều cho người lĩnh hội được nó. Đây là cơ hội để vượt qua Shen và Zed rất muốn có được cuốn sách, các bạn hãy giúp Zed nhé. Bài toán là :

Sư phụ cho một dãy gồm n số x[1], x[2], ..., x[n] nguyên và m truy vấn. Mỗi truy vấn gồm hai số l[i] và r[i](l[i] <= r[i]). Sư phụ định nghĩa hàm f(p) là số lượng số trong dãy số x mà chia hết cho số p.

Với mỗi truy vấn l[i], r[i], bạn cần tính tổng Σf(p) với mọi p thuộc S(l[i], r[i]), trong đó S(l[i], r[i]) là tập hợp các số nguyên tố trong đoạn [l[i], r[i]].

Input

Dòng đầu tiên chứa số nguyên n (1 ≤ n ≤ 10^6). Dòng thứ hai chứa n số nguyên x1, x2, x3, ..., xn (2 ≤ xi ≤ 10^7).

Dòng thứ ba gồm số nguyên m (1 <= m <= 50000). Tiếp theo là m dòng, mỗi dòng chứa hai số nguyên li, ri (2 <= l[i] <= r[i] <= 2 * 10 ^ 9) .

Output

In trên m dòng. Dòng thứ i là kết quả của truy vấn thứ i.

Example

Input:
7
25 15 7 14 10 16 13
3
3 13
2 10
6 6 
Output:
7
9


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2017-03-03
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2018-06-12 08:24:59
neh
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.