Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P173PROC - ROUND 3C - Bankai

Trong nhiệm vụ giải cứu Rukia ở Soul Society, Ichigo đã bị thương rất nặng do gặp phải rất nhiều đội trưởng Gotei 13 với chỉ số linh lực rất cao. Chính vì thế, để nâng cao sức mạnh của mình Ichigo đã nhờ Yoruichi – một nữ cự đội trưởng của Gotei 13 giúp cậu có thể đạt được bankai. Nhưng thời hạn để cứu Rukia chỉ còn 3 ngày, vì vậy Yoruichi đã giao cho Ichigo một nhiệm vụ hết sức khó khan, nếu như hoàn thành được nhiệm vụ cậu sẽ đạt được sức mạnh như ý muốn và giảu cứu được Rukia. Nhiệm vụ của Ichigo là tìm được 1 hoán vị có thứ tự nhỏ nhất của các số trong [1,N]  mà với tất cả vị trí |a[i]-i|=k, nếu không có hoán vị nào thỏa mãn đáp án là -1.

Input

Dòng đầu tiên là số bộ test T (T<=10)

Mỗi bộ test gồm 1 số N và k (1<=N<=10^5,1<=k<N)

Output

Kết quả của mỗi bộ test.

Example

Input:
4
3 0
5 3
4 2
2 1 
Output:
1 2 3
-1
3 4 1 2
2 1 


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2017-03-03
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.