Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P173PROB - ROUND 3B - Ném bóng nước

Mới đây Học Viện Hoàng Gia PTIT vừa ra một quy định mới về giờ giải lao giữa các tiết học nhằm tránh tình trạng các bạn sinh viên ngủ gật và mệt mỏi. Các thầy cô yêu cầu với mỗi giờ giải lao các sinh viên dùng bóng nước ném nhau và phải theo quy định sau.
Tiết học đầu tiên, chỉ An được ném những bạn của cậu. Sau đó, các tiết tiếp theo:
-  Những sinh viên nào bị ném số Lẻ quả bóng từ tiết trước thì sẽ ném từng người bạn của mình một quả.

-  Những sinh viên nào bị ném số Chẵn quả bóng từ tiết trước thì sẽ ném từng người bạn của mình hai quả ( 0 cũng tính là chẵn)

Nhiệm vụ của bạn là cần tính trước bao nhiêu quả bóng nước sẽ được ném ra sau H tiết học

Input

Dòng đầu tiên là N và H (1 ≤ N ≤ 20, 1 ≤ H ≤ 1 000 000 000), số sinh viên và số tiết học

Dòng thứ 2 trở đi là ma trận N x N biểu thị Sinh Viên i và j là bạn bè nếu A(i,j) = 1.

Tèo là sinh viên có chỉ số 1.

Output

Kết quả là số quả bóng được ném sau H tiết.

Example

Test 1:
Input:

4 2
0110
1001
1001
0110
Output:
14
Test 2:
Input:
5 3
01000
10110
01000
01001
00010
Output:
26

Giải thích: Tiết đầu tiên, An ném 2 quả bóng nước vào Sinh viên 1 và 2 trong. Tiết 2, An và sinh viên 4 ném 2 quả bóng vào mỗi sinh viên 2 & 3 còn sinh viên 2 và 3 ném  1 quả bóng vào mỗi sinh viên 1 và 4. Tổng cộng là 14 quả được ném ra.


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2017-03-03
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-MONKEY JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.