Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P171PROI - ROUND 1I - Tổ hợp Fibonacci

Hôm nay học Triết, Jinx có được cô giáo chỉ cho 1 loại số gọi là Fibonacci rất thú vị. Dãy số Fibonacci được định nghĩ như sau:

F1 = 1, F2 = 2, …., F­i = F­i-1 + F­i-2 (với i > 2)

 

Jinx cảm thấy khá thích thú với loại số này, cô gom nhóm 1 tập các số Fibonacci phân biệt bất kì thành tập S = {s1, s2, s3, …, sk}. Tổng tất cả phần tử của tập này là N. Và Jinx tự hỏi rằng liệu có bao nhiêu tập S khác nhau mà đều cùng có tổng các phần tử là N.

 

Ví dụ như N = 13 thì sẽ có 3 tập S thỏa mãn là {13}, {5, 8}, {2, 3, 8}
                 N = 16 thì sẽ có 4 tập {3, 13}, {1, 2, 13}, {3, 5, 8}, {1, 2, 5, 8}

Input

Dòng đầu chưa số nguyên t – số test của bài toán (1 <= t <= 105)
t dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa 1 số nguyên N (1 <= N <= 1018)

Output

Với mỗi test, in ra kết quả trên 1 dòng.

Example

Input:
2
13
16
Output:
3
4

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2017-02-17
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.