Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P171PROB - ROUND 1B - Cửa hàng của Mr Khoai

Mr.Khoai mới mở 2 cửa hàng chỉ bán khoai mà không bán thứ gì khác.  Ông ta nhập khoai từ N người nông dân. Mỗi người nông dân lại có cách bán khác nhau: họ yêu cầu đúng Ai củ khoai cho mỗi túi hàng và cần trả tổng giá trị là Ci.  Mr.Khoai dự tính sẽ mua các túi khoai từ tất cả nông dân và đặt chúng ở 2 cửa hàng của mình.

Giả sử giá khoai tây trung binh của cửa hàng đầu tiên là P1 , cửa hàng thứ hai là P2. Giá khoai trung bình trong một cửa hàng bằng tỷ lệ giữa giá thành và tổng số lượng khoai tây trong cửa hàng. Mr.Khoai muốn rằng giá trị (P1 x P2) phải tối thiểu và ít nhất một cửa hàng có chính xác L túi khoai. Bạn hãy giúp Mr.Khoai nhé.

Input

Dòng đầu tiên chứa N( 1 <= N <= 100) và L ( 1 <= L < N )

Dòng thứ 2 chứa N số nguyên Ai( 1 <= Ai <= 100)

Dòng thứ 3 chứa N số nguyên Ci( 1 <= Ci <= 1 000 000)

Tổng Ai luôn <= 500.

Output

Gồm số nguyên duy nhất là giá trị P1 * P2 min theo yêu cầu đề bài.

Example

Test 1:
Input:
3 1
3 2 1
1 2 3
Output:
0.556
Test 2:
Input:
3 2
2 2 2
3 3 3
Output:
2.250

Giải thích: Cửa hàng 1 lấy túi khoai từ nông dân 1.  => P1 = 1 / 3
Còn lại của cửa hàng 2 => P2 = (2+3)/(2+1) = 5 / 3
Khi đó P1 * P2 = 5/ 9 = 0.556


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2017-02-17
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2019-01-20 15:23:38
https://ideone.com/830wGr

Last edit: 2019-01-20 16:15:03
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.