Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P167PROA - ROUND 7A - Cấp số cộng hay cấp số nhân

Cho một dãy số có 4 số nguyên trong đó khuyết một vị trí chưa rõ giá trị. Bạn hãy kiểm tra xem dãy đó có thể là một cấp số cộng hoặc cấp số nhân hay không. Nếu đúng, hãy điền số phù hợp vào vị trí bị khuyết. 

Input

Có không quá 100 bộ test.  Mỗi bộ test ghi trên một dòng 4 số nguyên. Trong đó, vị trí có giá trị -1 là vị trí khuyết và cần xác định giá trị. Ba vị trí còn lại là một số trong khoảng 1 đến 10000. Trừ vị trí bằng -1, các số còn lại tạo thành một dãy không giảm.

Dòng cuối cùng của input chứa 4 số -1.  

Output

Với mỗi bộ test, in ra trên một dòng giá trị (từ 1 đến 10000) có thể điền vào vị trí bị khuyết. Hoặc nếu không tìm được số nào thỏa mãn thì ghi số -1.  

Example

Input:

1 2 -1 4

2 4 8 -1

7 8 -1 21

5 -1 11 14

-1 2 4 6

-1 -1 -1 -1

Output:
3
16
-1
8
-1

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2016-04-10
Thời gian chạy:1s-3s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2017-10-31 16:07:03


Last edit: 2017-10-31 16:07:59
2017-02-09 17:35:59
output phải thuộc từ 1 đến 10000
2016-10-02 10:59:38
test cuối sai r kìa, đáp án là 0 mà
2016-04-12 19:56:39
HD:
http://mycodealgorithm.blogspot.com/2016/04/p167proa-round-7a-cap-so-cong-hay-cap.html
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.