Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P166PROI - ROUND 6I - Lắp dây xích

Sau khi tìm được một số đoạn xích, Edward quyết định nối chúng lại để upgrade tàu Jackdaw. Các mắt xích này có thể tháo ra và lắp lại, vì còn cả một chuyển phưu lưu trước mắt, anh muốn nối tất cả cách đoạn xích lại với số lần tháo và lắp một mắt xích lại là ít nhất. Dưới đây là ví dụ với 3 đoạn xích có độ dài là 1.

Các bạn hãy giúp anh ấy.

Input

Dòng đầu tiên chứa số tự nhiên n là số đoạn xích (2 <= n <= 500000)

Dòng thứ hai chứa n số nguyên, số thứ i L[i] là độ dài của đoạn xích i (1 <= L[i] <= 1000000)

Output

Kết quả bài toán.

Example

Input:
3
1 1 1
Output:
1


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2016-03-31
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.