Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P166PROG - ROUND 6G - Khóa vòng

Bạn có 1 chiếc khóa vòng gồm nhiều vị trí. Mỗi vị trí gồm 1 chữ số có giá trị từ 0 đến 9. Có thể xoay ngược hoặc xuôi. Cho vị trí trước đó và hiện tại. Tính số lần xoay ít nhất để từ vị trí trước đó có được vị trí hiện tại?

Input

Dòng đầu gồm 1 chữ số n ( 1 <= n <= 10000) là số lượng vị trí trên khóa.

2 dòng tiếp theo gồm 2 số s và t có đội dài n (có thể bắt đầu bằng 0). 

Output

Đáp án của bài toán.

Example

Input:

5

82195

64723 Output: 13

Giải thích:

Vị trí số 1: 8 → 7 → 6

Vị trí số 2: 2 → 3 → 4

Vị trí số 3: 1 → 0 → 9 → 8 → 7

Vị trí số 4: 9 → 0 → 1 → 2

Vị trí số 5: 5 → 4 → 3


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2016-03-31
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2017-01-24 18:06:53
đề bài viết thê này biết đâu lần nhập đáp án là thứ 2 hay thứ 3 @@
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.