Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P166PROE - ROUND 6E - Xếp hàng đóng học phí

Hôm nay, Lúi đi đóng học phí. Số sinh viên đóng học phí như mọi khi lại rất đông nên lần này mỗi sinh viên đi được phát một con số.

Vì là cán bộ của trường Hoàng Gia nên các cô thu ngân cũng luôn nghĩ ra rất nhiều cách để giảm bớt số lượng sinh viên đến đóng học phí. Lần này, các cô quyết định sẽ cho các sinh viên tự lựa chọn nhóm với nhau và chọn ra nhóm sinh viên nhiều thành viên nhất thỏa mãn điều kiện sau được đóng: “Các sinh viên thuộc một nhóm có các con số tạo thành một dãy tăng dần và cứ 2 con số liên tiếp trong dãy này thì lại có tích lớn hơn bội chung nhỏ nhất của 2 số đó”.

Giờ Lúi tự hỏi nhóm được chọn thì có số sinh viên là bao nhiêu.

Input

Dòng đầu gồm số nguyên n duy nhất (n <= 10^5) là số sinh viên đến đóng học phí.

Trên dòng tiến theo gồm n số nguyên a[i] (1 <= a[i] <= 10^5) là số của sinh viên thứ i. Các số này đã được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

Output

In ra số nguyên duy nhất là số lượng sinh viên thuộc nhóm được chọn.

Example

Input:

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Output: 5


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2016-03-31
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.