Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P166PROD - ROUND 6D - Chiếc áo kim cương

Để chuẩn bị cho show IT’s Got Talent sắp tới, Lúi quyết định sẽ may một chiếc áo đính kim cương trên đấy. Chiếc áo này lại có 1 điều dặc biệt như sau: Chiếc áo có kích thước n x m, chiếc áo được chia thành các ô nhỏ. Tại ô hàng i cột j, Lúi sẽ đính lên đó 1 viên kim cương có giá trị là i*j USD.

Giờ cậu tự hỏi: nếu sắp xếp lại các viên kim cương theo giá trị của nó thì viên kim cương thứ k sẽ có giá trị là bao nhiêu? Các bạn hãy giúp Lúi nhé.

Input

 Trên một dòng duy nhất gồm 3 số nguyên n, m, k (n, m <= 5*10^5, k <= n*m).                                                  , ).

Output

In ra số nguyên duy nhất là giá trị thứ k của các viên kim cương.

Example

Input:
3 4 8

Output:
6


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2016-03-31
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2019-02-27 12:16:39
Bài này chặt nhị phân làm kiểu trâu bò thách AC =)))
2018-03-13 05:24:18
ae cho mình hỏi bài mình bị tắt điện chỗ nào nhỉ ?

// P166PROD - ROUND 6D - chiec ao kim cuong
#include<iostream>
#include<algorithm>
using namespace std;
long long a[100000], b[1000][1000];
int main(){
long long n,m,k,i,j,h=0;
cin >> n >> m >> k;
for(i=1; i<=n; i++){
for(j=1; j<=m; j++){
b[i][j]=i*j;
}
}
for(i=1; i<=n; i++){
for(j=1; j<=m; j++){
a[h] = b[i][j];
h++;
}
}
sort(a+1,a+n*m+1);
cout << a[k];
}
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.