Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P166PROB - ROUND 6B - Xếp bi

Xuân là một bạn gái năng động, và cô ấy có một sở thích đặc biệt đó là sưu tầm bi. Xuân có rất nhiều chiếc hộp có hình dạng như hình vẽ. Lòng hộp có thiết diện là hình được ghép bởi hình chữ nhật dài h và nửa hình tròn bán kính r. Chiều cao hộp cũng là r.

Xuân sưu tầm các viên bi gồm đủ các loại màu khác nhau nhưng đều chung hình dáng, đó là hình cầu bán kính r/2. Hỏi Xuân có thể cất trọn vào trong hộp tối đa bao nhiêu viên bi để có thể đóng nắp 1 cách dễ dàng.

Input

Dòng duy nhất chưa 2 số tự nhiên r, h (1 <= r, h <= 107)

Output

In ra trên 1 dòng kết quả của bài toán.

Example

Test 1:

Input:

2 2

Output:

3

 

Test 2:

Input:

2 1

 

Output:

2


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2016-03-31
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.