Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P166PROA - ROUND 6A - Thăng chức

Steve Zob đã làm việc tại Microsoft được 5 năm và hiện vẫn đang làm lập trình viên tại đây. Để có thể được thăng chức lên Quản lý dự án, Steve phải vượt qua 1 bài test nho nhỏ sau:

Cho 2 dãy số có cùng chiều dài n là a[1], a[2], …, a[n] và b[1], b[2], …, b[n]. Chúng ta định nghĩa hàm o(x, l, r) là kết quả của phép bít OR tất cả các phần tử từ l đến r trong mảng x.

o(x, l, r) = x[l] | x[l+1] | …. | x[r-1] | x[r]

Hãy xác định giá trị lớn nhất của O = o(a, l, r) + o(b, l, r) với mọi l, r thỏa mãn 1 <= l <= r <= n.

 

Input

Dòng đầu tiên nhập số tự nhiên n (1 <= n <= 1000) là chiều dài của 2 dãy số

Dòng thứ 2 nhập n số tự nhiên a[1], a[2], …, a[n] (1 <= a[i] <= 109)

Dòng thứ 2 nhập n số tự nhiên b[1], b[2], …, b[n] (1 <= b[i] <= 109)

 

Output

In ra 1 số tự nhiên duy nhất là kết quả của bài toán

 

Example

Test 1:

Input:

5

1 2 4 3 2

2 3 3 12 1

 

Output:

22

 

Test 2:

Input:

10

13 2 7 11 8 4 9 8 5 1

5 7 18 9 2 3 0 11 8 6

 

Output:

46


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2016-03-31
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.