Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P165PROJ - ROUND 5J - Tính tổng

Tính tổng: n mod 1 + n mod 2 + … + n % m.

Kết quả lấy phần dư cho 10^9 + 7.

Input

Gồm 2 số nguyên n, m (1 <= n, m <= 10^13).

Output

Kết quả bài toán.

Example

Input:
3 4

Output:
4


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2016-03-25
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.