Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P165PROH - ROUND 5H - Tính chu vi

Cho một hình hộp chữ nhật biết diện tích của 3 mặt. Hãy tính chu vi hình hộp chữ nhật đó.

Input

Dòng đầu tiên là số nguyên T – số test case (0 < T <= 50).

T dòng sau, mỗi dòng chứa 3 số nguyên là diện tích của 3 mặt xung quanh. (các giá trị đều dương và không vượt quá 10^4).

Output

Với mỗi test in ra 1 dòng là chu vi hình hộp đó.

Example

Input:

2

1 1 1

4 6 6 Output: 12
28


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2016-03-25
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2020-03-13 06:01:55
Se co mot ngay dan dan khoang cach cung ngan hon nhieu ngay luc nay max high tensionnnn~ (Heavy Rotation - SGO48)

Chú Mèo Chui Xoong: meow
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.