Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P165PROG - ROUND 5G - Số nguyên

LB mới tìm hiểu về Java và thấy rằng Java có rất nhiều kiểu dữ liệu biểu diễn 1 số nguyên:

- Byte: các số thuộc đoạn [-128, 127]

- Short: các số thuộc đoạn [ -32768, 32767]

- Int: các số thuộc đoạn [-2147483648,  2147483647]

- Long: các kiểu số liệu thuộc đoạn [-9223372036854775808,  9223372036854775808]

- Đặc biệt Java hỗ trợ các số lớn hơn Long các số này thuộc kiểu dữ liệu BigInteger.

LB tự hỏi 1 số nguyên sẽ thuộc kiểu dữ liệu bé nhất có thể nào?

Input

Một dòng chứa số n, số n chứa tối đa 100 ký tự số và không có số 0 ở đầu.

Output

In trên 1 dòng 1 trong các từ sau "byte, short, int, long, BigInteger” để biểu diễn kiểu dữ liệu nhỏ nhất mà có thể biểu diễn số n.

Example

Input:
696969

Output:
int


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2016-03-25
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.