Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P165PROF - ROUND 5F - Bài kiểm tra giữa kì

Hôm nay Lúi có bài kiểm tra giữa kì môn CTDL&GT, đề bài đơn giản chỉ có một câu hỏi như sau: “Bạn được cho một mảng gồm n số nguyên, bạn cần đưa ra giá trị lớn nhất của các phép toán ai mod aj (trong đó 1 <= i, j <= n, ai >= aj).”

Lúi nhớ thầy giáo đã chữa bài này một lần rồi, nhưng hình như buổi hôm đấy cậu ngủ gật nên không nhớ được. Các bạn hãy giúp Lúi giải bài này nhé.

Input

Dòng đầu chứa số nguyên n (1 <= n <= 2.105). Trên dòng thứ 2 gồm n số nguyên a1, a2, ..., an (1 <= ai <= 10^6)

Output

In trên một dòng số nguyên duy nhất là kết quả bài toán.

Example

Input:

5

4 7 11 13 15 Output: 6


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2016-03-25
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.