Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P165PROE - ROUND 5E - Sinh viên năm cuối

Lúi muốn ra trường đúng hạn, nhưng do ham mê tửu sắc mà điểm số của cậu chắc không đủ để ra trường :’( Ở trường PTIT để được tốt nghiệp thì cần đạt điểm trung bình các môn lớn hơn hoặc bằng avg, và thang điểm chấm ở PTIT là thang điểm r (có nghĩa điểm tối đa đạt được là r). Trong chương trình học của Lúi, Lúi học n môn và hiện tại thì môn thứ i Lúi đang được ai.

Quy chế thi của PTIT cũng rất thoải mái và tạo điều kiện cho sinh viên, cụ thể là nếu môn thứ i mà sinh viên đăng kí học cải thiện và hoàn thành được bi bài kiểm tra thì điểm của môn ý sẽ được tăng lên 1 điểm.

Tuy nhiên học phí của PTIT không phải là rẻ và mỗi môn học số học phí được tính bằng số bài kiểm tra, chính vì thế Lúi đang rất đau đầu không biết nên học cải thiện môn học nào :/. Bạn có thể giúp Lúi được không.

Input

Dòng đầu gồm 3 số là n, r, avg (1 <= n <= 10^5, 1 <= r <= 10^9, 1 <= avg <= min(r, 10^6)) là số môn học của Lúi, điểm tối đa có thể đạt được của các môn học, và điểm trung bình cần phải đạt được.

Tiếp theo là n dòng, trên dòng thứ i gồm 2 số nguyên ai và bi (1 <= ai <= r, 1 <= bi <= 10^6) là điểm số hiện tại môn thứ i của Lúi và số bài kiểm tra cần hoàn thành khi học cải thiện của môn thứ i.

Output

In ra số nguyên là số bài kiểm tra ít nhất mà Lúi cần phải hoàn thành.

Example

Input:

3 5 2

1 10

1 7

1 4 Output: 12


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2016-03-25
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2017-06-24 18:47:38
ai gthich cái test giúp vs uhuhuhu
2017-05-22 16:06:52
Sơn Lúi ra đề à ? -_-
2017-04-02 16:57:23
output ra thế nào nhỉ mọi người, đọc còn chả hiểu nữa
2016-04-05 18:06:05
Lúi là gì đấy ad :v
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.