Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P165PROC - ROUND 5C - DFS hay BFS?

Hôm nay, Frost sẽ giới thiệu cho các bạn về 1 loại cờ mới, đó là Cờ cờ. Luật chơi của Cờ cờ như sau:

-          Bàn cờ kích thước m x n ô vuông

-          Chỉ có 1 quân cờ trên bàn cờ, quân cờ này chỉ được phép đi ngang hoặc đi dọc đúng t bước (nếu không bị chặn bởi biên giới bàn cờ)

-          Người chơi được phép xếp quân cờ vào bất kì vị trí (i, j) nào trên bản đồ. Sau đó di chuyển quân cờ và xác định xem số lượng X các ô cờ phân biệt lớn nhất mà quân cờ có thể đi qua (Biết quân cờ được đi số nước tùy ý, không giới hạn).

-          X chính là điểm của thế cờ (i, j).

-          Giá trị lớn nhất của X trong tất cả các thế cờ là MaxX: đây chính là điểm của bàn cờ.

Hãy xác định xem có bao nhiêu thế cờ (i, j) có điểm bằng điểm của bàn cờ.

Input

Dòng thứ nhất bao gồm 2 số tự nhiên n, m, t (1 <= n, m, t <= 106) – lần lượt là chiều rộng, chiều dài bàn cờ và bước nhảy của quân cờ.

Output

In ra số thế cờ thỏa mãn.

Example

Test 1:

Input:

3 3 2

 

Output:

4

 

Test 2:

Input:

9 8 7

 

Output:

8


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2016-03-25
Thời gian chạy:1s-2s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.