Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P165PROA - ROUND 5A - Sâu con

1 con sâu chiều dài n sẽ được biểu diễn dưới dạng 1 xâu có n chữ cái: s[0], s[1], …, s[n-1].

Một con sâu con của 1 con sâu sẽ được biểu diễn dưới dạng xâu: s[p1], s[p2], …, s[pk] (1 <= p1 < p2 < … < pk <= n-1).

Cho 1 xâu là biểu diễn của 1 con sâu, tìm biểu diễn của con sâu con thứ tự cao nhất trong từ điển,

1 xâu x (x[0], x[1], …, x[n-1]) có thứ tự từ điển cao hơn xâu y (y[0], y[1], …, y[m-1]) khi và chỉ khi n > m và x[0]=y[0], x[1]=y[1], …, x[m-1]=y[m-1]; hoặc x[0]=y[0], x[1]=y[1], … x[r] = y[r] và x[r+1] > y[r+1]. Các ký tự được so sánh theo bảng mã ASCII.

Input

Dòng duy nhất bao gồm 1 xâu ký tự có chiều dài không quá 105.

Output

In ra trên 1 dòng duy nhất xâu ký tự là kết quả của bài toán

Example

Test 1:

Input:

ababba

 

Output:

bbba

 

Test 2:

Input:

laptrinhtutraitim

 

Output:

uttmĐược gửi lên bởi:adm
Ngày:2016-03-25
Thời gian chạy:1s-2s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2017-07-22 22:03:40
P165PROA: https://e16cn-ptit.blogspot.com/2017/12/p165proa-round-5a-sau-con.html

Last edit: 2017-12-09 15:08:36
2016-04-22 17:28:48 Ðặng Phương Tân
"(1 <= p1 < p2 < … < pk <= n-1)."
Đoạn này phải là "(0 <= p1 < p2 < … < pk <= n-1)." chứ nhỉ? :|
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.