Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P162PROH - ROUND 2H - Tính sát thương

Ursa là một hero rất bá đạo trong DotA, anh có kỹ năng gia tăng sức mạnh sau mỗi cú đánh theo công thức:

            Di = Di-1 + i với i là số thứ tự cú đánh và Di là lượng sát thương gây ra sau cú đánh đó, với i = 1 thi Di = 1.

Sơn mới tập chơi DotA và chơi một hero có lượng máu cơ bản là X. Hero của Sơn không chịu được đòn đánh có sát thương lớn hơn X. Bạn hãy giúp Sơn tính xem có thể chịu được tối đa bao nhiêu cú đánh của Ursa.

Input

Dòng duy nhất chứa số X (1 <= X <= 10000).

Output

In ra số cú đánh tối đa mà hero của Sơn có thể chịu được.

Example

Input:
1

Output:
1

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2016-02-20
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2022-08-17 10:18:28
ai choi Dota ko
2020-02-01 08:49:55
- Có mất máu
- Dễ tính sai
10/10, would try again
2018-05-11 17:18:12
một trong số các câu hại não
2017-03-07 19:19:07
có mất máu nha mn!!!
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.