Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P162PROG - ROUND 2G - Vi khuẩn

Tyrion nuôi cấy vi khuẩn trong 1 ống nghiệm. Ban đầu ống nghiệm rỗng. Mỗi sáng Tyrion có thể một lượng bất kỳ (có thể bằng 0) vi khuẩn vào ống nghiệm. Mỗi đêm, mỗi vi khuẩn trong ống sẽ tăng lên gấp đôi. Một ngày, Tyrion mong muốn nhìn thấy chính xác x vi khuẩn.

Hãy tính xem số lượng vi khuẩn tối thiểu Tyrion cần phải bỏ vào.

Input

Số nguyên x ( 1 <= x <= 1 000 000 000).

Output

In ra duy nhất 1 số là đáp án của bài toán.

Example

Input:
5

Output:
2

Giải thích:

Ngày thứ nhất Tyrion bỏ 1 vi khuẩn. Đến buổi sáng thứ 3, ông ta có 4 con vi khuẩn trong ống nghiệm. Ông ta bỏ thêm 1 con nữa là sẽ có 5.


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2016-02-20
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2017-07-24 06:42:29
P162PROG: https://e16cn-ptit.blogspot.com/2017/12/p162prog-round-2g-vi-khuan.html

Last edit: 2017-12-10 18:19:57
2016-03-02 17:44:31 -_-
http://codeforces.com/contest/579/problem/A
2016-03-02 17:40:18 -_-
bài này là bài A code force round nào đó
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.