Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P162PROF - ROUND 2F - Xâu thân thiện

Xâu T được gọi là thân thiện với xâu S nếu hoán vị các chữ cái trong xâu T tạo thành xâu S, ví dụ bab thân thiện với xâu abb còn xâu aab thì không.

Goku có một xâu S và một xâu T gồm các chữ cái in thường và kí tự ‘?’. Goku yêu cầu thánh phồng Saitama lấy ra từ xâu T một xâu con X gồm các kí tự liên tiếp trong T, với mỗi kí tự ‘?’ trong X, thánh phồng có thể đổi thành một kí tự bất kì. Goku đố thánh phồng rằng có bao nhiêu xâu con X tách ra từ xâu T mà khi thay các kí tự ‘?’ sẽ được một xâu thân thiện với xâu S.

Tất nhiên thánh phồng vẫn là thánh phồng. Anh chỉ cần “one punch” là giải được bài này rồi :v 

Input

Dòng đầu gồm 1 xâu T gồm các chữ cái in thường và dấu ‘?’ có độ dài không quá 10^5.

Dòng thứ 2 gồm 1 xâu S có độ dài không quá 10^5 gồm các chữ cái in thường.

Output

In ra một số nguyên duy nhất là số lượng xâu con trong T mà thân thiện với xâu S.

Example

Input:

?bba?

bba Output: 3
Giải thích:

Xâu T có thể tách thành 3 xâu con ?bb (rồi chuyển thành abb), bba và ba? (rồi chuyển thành bab).


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2016-02-20
Thời gian chạy:1s-2s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.