Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P162PROE - ROUND 2E - Ma trận số học

Takao và Roka là 2 chủ nhiệm của 2 câu lạc bộ tại trường Fujou. Buồn cười thay cả 2 câu lạc đều lấy tên là  Game Creation Club.

Một ngày Takao thách đố Roka một bài toán để yêu cầu câu lạc bộ của Roka phải đóng cửa. Bài toán như sau:

Takao sẽ đưa ra một số N và một dãy số S gồm các số từ 0 đến 9. Takao yêu cầu Roka phải viết ra một ma trận A sao cho Aij = Si * Sj và sau đó đếm trong ma trận A các ma trận con B sao cho tổng các phần tử trong ma trận con B đúng bằng N.

Bạn hãy giúp Roka giải bài toán này nhé :3 vì Roka rất đáng yêu :3

Input

Dòng đầu gồm 1 số nguyên N (0 <= N <= 10^9).

Dòng thứ 2 gồm 1 xâu S có độ dài không quá 4000 kí tự, gồm các kí tự là các số từ 0 đến 9.

Output

In ra một số nguyên duy nhất là kết quả của bài toán.

Example

Input:
10
12345

Output:
6
Giải thích:

Từ xâu S ta sẽ được ma trận A như sau:


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2016-02-20
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.