Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P162PROA - ROUND 2A - Mark 69

Iron man đang trong quá trình hoàn thành mẫu giáp mới của mình – Mark 69. Anh còn thiếu đúng 1 bộ phận cuối cho bộ giáp, đó chính là lò hồ quang mini, và món này chỉ được bày bán ở Shop & Go.

Mỗi loại lò hồ quang mini có 1 số lõi hạt nhất định, số lõi càng nhiều thì giá thành càng cao. Shop & Go định giá cho lò hồ quang có n lõi là C(n) = A * n(1/3) + B * n(1/2). Bố Iron man là Mr.Stark cho anh X đồng để đi mua lò hồ quang, Iron phụ thêm vào đó Y đồng (Y là số thực) nữa để mua được lò có nhiều lõi hơn. Nhưng vì muốn tiết kiệm nên anh mua loại có số lõi nhỏ nhất có thể để số tiền phụ thêm vào Y phải bé nhất (Y >= 0). Nói cách khác, tìm n bé nhất thỏa mãn:

X + Y = C(n) = A * n(1/3) + B * n(1/2) (với Y >= 0)

Input

Dòng duy nhất gồm 3 số tự nhiên A, B, X (1 <= A <= 105, 1 <= B <= 105, 1 <= X <= 109)

Output

In ra 1 số tự nhiên duy nhất là số lõi của lò hồ quan Iron man quyết định mua.

Example

Test 1:

Input:

1 1 1

 

Output:

1

 

Test 2:

Input:

3 4 7

 

Output:

1

 

Test 3:

Input:

5 7 76

 

Output:

64


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2016-02-20
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2022-08-17 10:00:14
nộp C++ thì WA, nộp CPP14 lại AC
2017-07-08 09:39:39
các bạn để e mũ ( log(n) / 3 ) nhé để pow( n , 1 /3 ) bị sai số nhiều
2017-05-26 10:57:56
vl sai so
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.