Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P156SUMF - ROUND 6F - Cặp số đẹp

Một cặp số x, y được gọi là cặp số đẹp cấp m nếu 1 trong 2 số lớn hơn hoặc bằng m. Ví dụ (3, 3) và (0, 2) là cặp đẹp cấp 2, (1, -1) thì không phải vậy.

Bạn có thể biến đổi 1 cặp (x, y) bằng cách xóa 1 trong 2 số và thay vào đó là tổng của 2 số ban đầu.

Hãy đếm xem với tối thiểu bao nhiêu lần biến đổi thì bạn được 1 bộ số đẹp cấp m?

Input

Dòng đầu tiên gồm 3 số nguyên x, y, m ( - 1018 ≤ x, y, m ≤ 1018).

Output

Nếu không có đáp án thỏa mãn in ra -1, ngược lại in ra đáp án.

Example

Test 1:

Input:

1 2 5

Output:

2

 

Test 2:

Input:

-1 4 15

Output:

4

 

Test 3:

Input:

0 -1 5

Output:

-1 


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2015-08-06
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2017-03-05 12:09:45
phải lược bỏ bớt trường hợp trước khi cho vào for tăng dần
2017-02-21 03:43:54
khó thế nhỉ
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.