Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P156SUMD - ROUND 6D - Đường kính của cây

Cho 1 cây ban đầu gồm 4 đỉnh 1, 2, 3 và 4, trong đó đỉnh 1 là gốc và các nút lá lần lượt là 2, 3 và 4. Đường kính của cây là độ dài đường đi đơn dài nhất trong cây.

Gọi n là số đỉnh của cây tại mỗi thời điểm. Có Q truy vấn như sau:

Mỗi truy vấn thực hiện chọn nút lá v (1 <= v <= n). Sau đó sẽ thêm 2 đỉnh n+1 và n+2 vào cây, đồng thời nối hai cạnh (v, n+1) và (v, n+2). Bài toán yêu cầu bạn tính đường kính của cây sau mỗi truy vấn này.

Input

Dòng đầu tiên là số nguyên Q – số lượng truy vấn (1 <= Q <= 5*10^5).

Q dòng tiếp theo mỗi dòng chứa 1 số v.

Output

Với mỗi truy vấn, bạn hãy in ra đường kính của cây.

Example

Input:

5

2

3

4

8

5

Output:

3

4

4

5

6


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2015-08-06
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.