Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P156SUMB - ROUND 6B - Tìm đỉnh dốc

Cho một đồ thị có hướng liên thông yếu gồm n đỉnh và n – 1 cạnh, các đỉnh được đánh số từ 1 đến n.

Một đỉnh được gọi là đỉnh dốc nếu như nó có đường đi tới tất cả các đỉnh còn lại. Nhiệm vụ của bạn là phải đảo chiều một số cạnh của đồ để được đồ thị mới có đỉnh dốc.

Input

Dòng đầu tiên chứa số n là số đỉnh của đồ thị (2 <= n <= 2*10^5).

n – 1 dòng sau, mỗi dòng gồm 2 số nguyên u, v, thể hiện cạnh u->v của đồ thị.

Output

Dòng đầu tiên in ra số lần đảo chiều nhỏ nhất với cách chọn đỉnh dốc tối ưu.

Dòng tiếp theo in ra các đỉnh dốc có thể có với số lần đảo như trên, theo thứ tự tăng dần.

Example

Input:

8

1 2

3 2

4 3

4 5

6 5

6 7

8 7 Output:

3

4 6 8

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2015-08-06
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.