Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P156PROH - ROUND 6H - Đồng hồ

Khi bạn hỏi giờ thì một người bạn “cao thủ” của bạn thay vì trả lời theo cách bình thường thì lại sử dụng cách trả lời khó hiểu hơn một chút bằng cách xem xét góc giữa kim giờ và kim phút. Ví dụ:

  • “20 after 8” có nghĩa là thời điểm đầu tiên tính từ lúc 8h mà kim giờ và kim phút tạo thành góc 20 độ
  • “126 till 4” có nghĩa là thời gian gần nhất trước 4h mà kim giờ và kim phút tạo thành một góc 126 độ.

Góc ở đây được tính bằng góc tạo bởi kim giờ và kim phút theo chiều kim đồng hồ.

Hãy tính thời gian theo định dạng giờ:phút:giây gần đúng nhất tương ứng với cách trả lời như trên. 

Input

Dòng đầu ghi số bộ test.  

Mỗi bộ test ghi trên một dòng cách đọc thời gian theo góc. 

Output

Với mỗi bộ test, ghi ra thứ tự bộ test, sau đó là thời gian tính được theo định dạng giờ:phút:giây. Luôn luôn ghi phút và giây (đã được làm tròn) theo định dạng có đủ 2 chữ số. 

Example

Input:

4

20 after 8

126 til 4

180 til 1

0 after 12

Output:

Case 1: 8:47:16

Case 2: 3:39:16

Case 3: 12:32:44

Case 4: 1:05:27


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2015-04-12
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2018-11-12 20:41:41
"Gần đúng nhất" theo ý đề bài là gì ? Độ chênh lệch là bao nhiêu thì được coi là "gần đúng nhất ? "
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.